Příjem členů a čekatelů

Způsob přijímání nových členů

Záchranářský výcvik není záležitostí nějaké elitní skupinky lidí. Od nových členů ale rozhodně vyžaduje sportovního ducha a výrazný smysl pro týmovou práci.

Není stanoven žádný výběr plemen přednostně použitelných v záchranářském výcviku a nejsou stanovena ani žádná omezující kritéria pro zájemce o tento druh výcvikové činnosti. Koho záchranářský výcvik nějakým způsobem oslovuje, měl by si jej prakticky vyzkoušet. A kde jinde, než v kolektivu lidí zapálených pro tento druh výcviku. Na severu Moravy funguje výcvik záchranných psů již od roku 1972.

Přihláška čekatele ke stažení
Přihláška čekatele ke stažení

S jakým psem?

Pro záchranářský výcvik nejsou předurčena ani preferována žádná speciální plemena psů, jedná se o příslušníky mnoha ras, často i křížence. Vždy se však jedná o dostatečně temperamentní jedince s vyrovnanými povahami, pevnými nervy, dobrým fyzickým fondem a s výraznými dispozicemi pro pachové práce. Není tedy rozhodující přicházet do kolektivu se psem s průkazem nebo bez průkazu původu, nehraje roli ani velikostní ráz, protože v záchranných družstvech se vyskytují i malá plemena. Mnohem důležitější je jejich schopnost komunikace s lidmi, neagresivita a tolerance k ostatním živým tvorům. V brigádě máme mnoho plemen a jejich úspěšnost je převážně přímo úměrná času, který dokáže jejich psovod do výcviku investovat. A proto, pokud Vás výcvik záchranářského psa oslovuje, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás mezi námi přivítáme.

Jaký člověk?

Činnost kynologa-záchranáře přináší často dost odlišné situace, než si adept představuje. Každopádně však vyžaduje obětavost, houževnatost, velkou porci odříkání, tvrdé dřiny a odhodlání být prospěšný druhým. Přináší někdy dost těžké okamžiky, náročné nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Kromě dokonalé znalosti výchovy psů a jejich výcviku je od psovoda vyžadována celá řada dalších znalostí a dovedností, které provázejí práci záchranáře: znalost první pomoci, zacházení s motorovými vozidly, motorovými čluny, sněžnými skútry, motorovými pilami, zacházení s lany a uzly, znalost slaňování z vrtulníků apod. Především je však vždy vyžadováno zapálení pro věc, pro záchranářskou činnost a ochota k poznávání problémů souvisejících s prací kynologa-záchranáře. Je vítán každý, koho neoslovil dril běžných městských cvičišť a je ochoten pro záchranářský výcvik něco obětovat. Odměnou je soužití v kolektivu stejně smýšlejících lidí, řada skvělých zážitků se svým psem, desítky nových kamarádů, na které je možno se vždy spolehnout, a stále se rozšiřující škála vzpomínek na nezapomenutelné akce.

Kam se obrátit?

Pro budoucí zájemce o záchranářský výcvik jsou instruktoři Moravskoslezské záchranné brigády připraveni zodpovědět jakýkoli dotaz ohledně výcviku jejich psa a pomoci v přípravě na zkoušku záchranářské způsobilosti (ZZZ), kterou působení v záchranářském zkušebním řádu začíná. Tato zkouška má hlavně za cíl prověřit, je-li přezkušovaný pes pro tento druh výcviku vůbec vhodný.

Podmínky a práva pro čekatele s účinností od 14. 11. 2019

 • Povinností čekatele je odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku čekatele k rukám vedoucího brigády
 • Doba čekatelství se počítá od data připsání čekatelského poplatku na účet brigády
 • Doba čekatelství je stanovena na rozmezí 6 ti měsíců – 1 rok
 • Čekatel v období svého čekatelství platí roční poplatek 2000,- Kč na rok. Roční čekatelský poplatek ve výši 2.000,-Kč se platí v nezkrácené míře i při zahájení čekatelství v pozdějších měsících roku , stejně tak pokud bude čekatelství členskou schůzí ukončeno před koncem kalendářního roku (tedy i za neúplný kalendářní rok)
 • Čekatel se stává členem pouze na základě přijetí na členské schůzi většinou přítomných členů a to obzvláště slavnostním způsobem
 • Věk psa nerozhoduje
 • Čekatel má právo účastnit se v neomezené míře výcviku i všech akcí ZBK, v níž se uchází o členství
 • Rovněž má čekatel právo účastnit se akcí SZBK ČR, jejichž propozice mu to dovolují
 • Čekatel je povinen: vlastnit psa, zúčastnit se minimálně 50 % speciálních tréninků, zúčastnit se minimálně 30 % tréninků poslušnosti, nebo složit vstupní zkoušku poslušnosti dle IPG nebo NZŘ, zúčastnit se minimálně 2/3 z celkového počtu ukázek a akcí brigády
 • V případě malé účasti na akcích brigády může být doba čekatelství prodloužena na dobu 2 let.Pokud nebude čekatel přijat za člena, bude mu čekatelství ukončeno členskou schůzí s platností ke dni členské schůze. 
 • Čekatel může skládat veškeré zkoušky jak podle národního zkušebního řádu tak i mezinárodního zkušebního řádu
 • V odůvodněných případech lze přistoupit k přijetí čekatele za člena i formou per rollam
 • Čekatel má povinnost být sám v dobré fyzické kondici 

Podmínky a práva člena ZBK MSK s účinností od 4. 12. 2017

 • Povinností člena ZBK MSK je uhradit platbu členského příspěvku v plné výši a v stanoveném termínu na účet brigády
 • Pro člena je účast na členských schůzích povinná
 • Neúčast člena musí být řádně omluvena telefonicky, nebo písemnou formou vedoucímu brigády
 • člen má povinnost zúčastňovat se pravidelně akcí brigády a podílet se na jejich zajišťování
 • člen má povinnost mít psa v odpovídající výkonnosti úměrně k jeho věku
 • člen má povinnost mít psa v dobré fyzické kondici
 • nikdy nepožívat omamné a psychotropní látky
 • používat materiální vybavení pro jednotlivce z majetku brigády podle výkonnosti psa

Čekatel / člen souhlasí, že veškeré akce bere na vědomí a souhlasí, že se účastní všech aktivit spojených s výcvikem záchranných psů na vslatní nebezpečí.

Doporučení

Doporučujeme mít úrazové pojištění psovoda i psa.